Добре дошли на официалната страница на община Любимец
Добре дошли

  Община Любимец са намира в източната част на Хасковска област. Заема територия от 335 кв.км и се нарежда на шесто място в областта по този показател. На изток граничи с община Свиленград и Република Гърция, на юг - с община Ивайловград и на запад - с общините Маджарово и Харманли.
 Населението на общината наброява 10 309 души. Средната географска гъстота е 31 д/кв. км. при 54 д/кв.км за областта и 75 д/кв.км за страната. По този показател общината се нарежда на седмо място.

 

  Община Любимец има изключително добро транспортно-географско положение. През землището на общината и през самия град Любимец преминават международния път Е-80, който свързва Западна и Централна Европа през София, Пловдив, Хасково, Любимец и Свиленград с Истанбул, Близкия изток, Азия и Северна Африка. Край Любимец приминdld и автомагистрала "Марица", която има същото направление както Е-80. Освен шосейният коридор от тук преминава и ж.п. линията от Западната и Централна Европа през София-Пловдив-Димитровград-Любимец за Свиленград, Истанбул и Близкия Изток. През града и общината преминава пътят, който свързва сакарския край с Ивайловград.

 

Обществени поръчки

Previous Next
Доставка чрез покупка на транспортни средства за нуждите на Община Любимец по три обособени позиции”
Доставка чрез покупка на транспортни средства за нуждите на Община Любимец по три обособени позиции”
Цялата документация може да изтеглите от тук.
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013
Пълният пакет документи може да изтеглите от тук
Обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-ремонтни работи по административни сгради на община Любимец"
Обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-ремонтни работи по административни сгради на община Любимец"

Пълната документация на обществена поръчка с предмет: " Извършване на строително-ремонтни работи по административни сгради на община Любимец, както следва: Обект № 1: „Строително-ремонтни работи по Административна сграда на Общинска администрация гр. Любимец, кв.57, УПИ XV, пл. №1078, ул. "Републиканска" № 2” Обект № 2: „Строително-ремонтни работи по Административна сграда на общински пазар УПИ V, кв. 66, гр. Любимец” може да изтеглите тук

Промяна на Решението може да изтеглите от тук 

 

Информация за сключен договор с предмет: „Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони” финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България "
Информация за сключен договор с предмет: „Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони” финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България "

С  Публична покана от 25.06.2014 г. по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален код 9031153, бе обявена обществена поръчка за услуга с предмет: Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони”  финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013”

Бяха получени 2 оферти от участници.

Класирането на кандидатите е по критерий “най-ниска  обща цена за извършване на доставката”.

Избраният изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони”  финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013” е „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София.

Стойността на поръчката е в размер на 22 119.01 лева без ДДС.

Пълният текст на протокола утвърден от Кмета на Община Любимец може да прегледате тук 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Любимец“.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Любимец“.
Пълният текст на информацията за избран изпълнител може да видите тук.
„Изработване на работен проект за обект:„Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство” в УПИ XXIV – за Общ. съвет, културен дом, общ. хранене, магазини, общ. сгради, хотел, поща, градски съд, БНБ, кв
„Изработване на работен проект за обект:„Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство” в УПИ XXIV – за Общ. съвет, културен дом, общ. хранене, магазини, общ. сгради, хотел, поща, градски съд, БНБ, кв

Пълният текст на документацията на обществената поръчка може да изтеглите от тук.

Решение за промяна може да видите тук. 

Разяснение № 1

 Пълният текст на разяснението може да прочетете тук

Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ТГС „Гърция-България 2007-2013
Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/ по ТГС „Гърция-България 2007-2013

Пълният текст на документацията на обществената поръчка може да изтеглите от тук.

Решение за прекратяване на процедурата може да прегледате тук 

Публична покана с предмет: : «Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони” финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013.”
Публична покана с предмет: : «Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони” финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013.”
Пълният текст на публичната покана с предмет: : «Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони”  финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013.може да изтеглите тук

Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДО Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехаб. на ул. „Силистра
Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДО Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехаб. на ул. „Силистра

 

ДО

 

Всички участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец” по Договор № 26/322/00863 от 21.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)ще се извърши на 16.06.2014 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ

Директор дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията

 

Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Л-ц
Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Л-ц

ДО

 

Всички участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец” по Договор № 26/322/00863 от 21.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще се извърши на 16.06.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ

Директор дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията

Публична покана с предмет:"Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Любимец“
Публична покана с предмет:"Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Любимец“
Пълната документация може да изтеглите от тук.
Информация за сключен договор
Информация за сключен договор

С  Публична покана от 23.04.2014 г. по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки бе обявена обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на канцеларски материали по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони”  финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013”.

Беше получена 1 оферта за участие.

Класирането се извърши по критерия „най-ниска цена” - най-ниска обща цена (сумата от единичните цени без ДДС на посочените артикули в Приложение 3.1.) за доставка.

Избраният изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет „Доставка на канцеларски материали по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони”  финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013” е  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София.

Общата стойност за изпълнение на договора е в размер до 9 779.00 лв. (девет хиляди седемстотин седемдесет и девет) без ДДС

Обявление - Отваряне на ценови оферти
Обявление - Отваряне на ценови оферти

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проекти за СМР на улици в населените места в община Любимец по обособени позиции”

 

 

ОТНОСНО: Участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проекти за СМР на улици в населените места в община Любимец по обособени позиции”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проекти за СМР на улици в населените места в община Любимец по обособени позиции”  ще се извърши на 15.05.2014 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

  

С уважение,

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията

Публична покана с предмет: Доставка на канцеларски материали по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони” финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013.- ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана с предмет: Доставка на канцеларски материали по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони” финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013.- ВЪЗЛОЖЕНА
Пълният текст на поканата може да изтеглите тук
Информация за сключен договор
Информация за сключен договор

С  Публична покана от 24.01.2014 г. по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки бе обявена обществена поръчка за услуга с предмет: „Механизми за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в Община Любимец”, по Договор № 13-13-117/06.11.2013,  Приоритетна ос:І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, ОП „Административен капацитет”

Бяха получени 4 оферти от участници.

Избраният изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: „Механизми за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в Община Любимец”, по Договор № 13-13-117/06.11.2013,  Приоритетна ос:І „Добро управление”, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, ОП „Административен капацитет” е  „ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 83.15 точки.

Стойността на поръчката е общо в размер на  49800.00 лв. без ДДС

 

Информация за сключен договор
Информация за сключен договор

С  Публична покана от 13.02.2014 г. по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки бе обявена обществена поръчка за услуга с предмет: Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-43/10.12.2013г., Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в община Любимец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Бяха получени 9 оферти от участници.

Избраният изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-43/10.12.2013г., Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в община Любимец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”  е  „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД, гр. София с комплексна оценка 100 точки.

Стойността на поръчката е общо в размер на  42480.00 лв. без ДДС

 

 

ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

ДО

 

Всички участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по обособени позиции

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по обособени позиции, по Договори  № 26/321/01177 от 21.11.2012 г., №26/321/01158 от 19.11.2012 и № 26/321/01153 от 09.11.2012г, който се изпълняват по мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година ще се извърши на 13.03.2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ

Директор дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията

 

ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции “
ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции “

ДО

 

Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции

 

ОТНОСНО: Oтваряне и обявяване на ценовите оферти на допуснатите участници  в откритата процедура

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”; обособена позиция № 2 „Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Васил Левски”, ул. „ Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“; обособена позиция № 3 „Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен, открита с Решение РД-09-445/17.07.2013 г. на Кмета на община Любимец ще се извърши на 06.03.2014 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март” (бивша сграда на АПК).

При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

  

С уважение,

 

ИНЖ. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТОССХД и председател на Комисията

 

Публична покана с предмет Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-43/10.12.2013г., „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в община Любимец” - ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана с предмет Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-43/10.12.2013г., „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в община Любимец” - ВЪЗЛОЖЕНА
Пълният текст на поканата може да изтеглите тук 
ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV108"
ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV108"

ДО

 

Всички участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец–Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Белица и с.Георги Добрево”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец–Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Белица и с.Георги Добрево” по Договор № 26/321/01177 от 21.11.2012 г., който се изпълнява по мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година ще се извърши на 14.02.2014 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ

Директор дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията

 

Строителен надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец”
Строителен надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин” в гр. Любимец”
Пълният текст на документацията с предмет:Строителен надзор на обект: " Реконструкция и рехабилитация на ул. "Силистра" и локалните платна и тротоари на бул. "Одрин" в гр. Любимец" може да прочетете тук
 
Разяснение № 1 пълният текст на разяснението може да прочетете тук
Публична покана с предмет: „Механизми за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в Община Любимец”- ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана с предмет: „Механизми за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в Община Любимец”- ВЪЗЛОЖЕНА

Пълният текст на публичната покана с предмет:„Механизми за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в Община Любимец” може да изтеглите тук

Обществена поръчка с предмет " СМР на обект Реконструкция и рехабилитация на улица Силистра от о.т. 431 до о.т. 576, 0+000 до 0+114,74 и локалните платна и тротоари на бул. "Одрин" гр. Любимец"
Обществена поръчка с предмет " СМР на обект Реконструкция и рехабилитация на улица Силистра от о.т. 431 до о.т. 576, 0+000 до 0+114,74 и локалните платна и тротоари на бул. "Одрин" гр. Любимец"

Цялата документация може да видите тук

Разяснение № 1 пълният текст на разяснението може да прочетете тук

Разяснение № 2 пълният текст на разяснението може да прочетете тук 

ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Извършване на строително-монтажни работи по обособени позиции”
ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Извършване на строително-монтажни работи по обособени позиции”

До

 
Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Извършване на строително-монтажни работи по обособени позиции
 
ОТНОСНО: Участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Извършване на строително-монтажни работи по обособени позиции

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

 

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция  № 1.  „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”; Обособена позиция № 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”,  „Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“; Обособена позиция № 3. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен”, открита с Решение № РД-09-625/18.09.2013 г. на кмета на община Любимец ще се извърши на 21.01.2014 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март” (бивша сграда на АПК).
При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
 
 
 
С уважение,
 
ИЛИЯ ИЛИЕВ
Директор дирекция „Обща Администрация” и председател на Комисията

 

ОБЯВА-Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода ...
ОБЯВА-Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода ...

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“

 

 

ОТНОСНО: Участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“  ще се извърши на 16.12.2013 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

  

С уважение,

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията

 

 

ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец–Георги Добрево..
ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец–Георги Добрево..

ДО

 

Всички участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец – Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец – Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец – Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец – Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000” по Договор № 26/321/01177 от 21.11.2012 г., който се изпълнява по мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година ще се извърши на 16.12.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

ИЛИЯ ИЛИЕВ

Директор дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията

ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец “
ОБЯВА - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец “

 

 

До
 
Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,
На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец , открита с Решение № РД-09-674/04.10.2013 г. на Кмета на община Любимец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0016 ще се извърши на 29.11.2013 г. от 10:00 часа в Общинска администрация – Любимец, ул. „Републиканска” 2, стая № 10.
 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
 
 
С уважение,
 
 инж. ТОДОР МИЛЕВ  
директор
дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията

 

“КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СМР НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
“КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СМР НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Пълният текст на документацията може да видите тук.
Консултански услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по обособени позиции- ВЪЗЛОЖЕНА
Консултански услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по обособени позиции- ВЪЗЛОЖЕНА

Пълната документация може да изтеглите от тук.

 Разяснение 1 относно Обществена поръчка с предмет:

Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321Основни услуги за населението и икономиката в селските райониот Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. по обособени позиции

Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 

Обществена поръчка е доставка на горива (бензин А-95Н, евро дизел 2 и газ пропан-бутан) - ВЪЗЛОЖЕНА
Обществена поръчка е доставка на горива (бензин А-95Н, евро дизел 2 и газ пропан-бутан) - ВЪЗЛОЖЕНА

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива (бензин А-95Н, евро дизел 2 и газ пропан-бутан) чрез покупка от търговските обекти (бензиностанции) на Изпълнителя, оситуряващи 24 часово обслужване  седем дни в седмицата чрез карти за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на Община Любимец

Пълната документация можете да изтеглите от тук.

ОБЯВА – Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“
ОБЯВА – Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“

 

ОБЯВА – Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“, открита с Решение № РД-09-446/18.07.2013 г. на Кмета на Община Любимец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0009 от дата 18.07.2013 г. 

 

 

 

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“, открита с Решение № РД-09-446/18.07.2013 г. на Кмета на Община Любимец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0009 от дата 18.07.2013 г.

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“ по договор №26/321/01158 от 19.11.2012 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., открита с Решение № РД-09-446/18.07.2013 г. на Кмета на Община Любимец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0009 от дата 18.07.2013 г. ще се извърши на 07.11.2013 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ

Директор дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията

 

Обява - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра
Обява - Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра

ОБЯВА – Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект:  „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра", финансиран по проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.открита с Решение № РД-09-631/19.09.2013 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0014.

 

 

ДО

Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект:  „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра"

 

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предмет  Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект:  „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра", финансиран по проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.открита с Решение № РД-09-631/19.09.2013 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0014. ще се извърши на 08.11.2013 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТОССХД и председател на Комисията

 

"Доставка на съоръжения по проект „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места на Община Любимец"- ПРЕКРАТЕНА
"Доставка на съоръжения по проект „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места на Община Любимец"- ПРЕКРАТЕНА

 

Цялата документация за обществена поръчка с предмет " Доставка на съоръжения по проект "Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места на Община Любимец" може да намерите тук

Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец–Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция- ВЪЗЛОЖЕНА
Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец–Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция- ВЪЗЛОЖЕНА

Обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец–Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец–Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Белица и с.Георги Добрево”

 Пълната документация можете да изтеглите от тук

Обява - Отваряне на ценови оферти по открита пороцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строителен надзор на обект: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”
Обява - Отваряне на ценови оферти по открита пороцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строителен надзор на обект: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

До всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект: Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строителен надзор на обект: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ и гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строителен надзор на обект:„Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец” ще се извърши на 15.10.2013 г. от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

  

С уважение,

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията

Изготвил: инж. Филка Джогова – гл.спец. ОП и ИД

Обява отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”
Обява отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”

 

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”ще се извърши на 15.10.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

Илия Илиев

Директор Дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията
Обява - Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет„Организиране на участия в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения и панаири) и Организиране на събития (експедиентски пътувания...........
Обява - Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет„Организиране на участия в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения и панаири) и Организиране на събития (експедиентски пътувания...........

До

 

Участниците  в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране на участия в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения и панаири) и Организиране на събития (експедиентски пътувания, журналистически турове и информационни срещи) по проект „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово”  

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране на участия в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения и панаири) и Организиране на събития (експедиентски пътувания, журналистически турове и информационни срещи) по проект „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране на участия в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения и панаири) и Организиране на събития (експедиентски пътувания, журналистически турове и информационни срещи) по проект „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово”   ще се извърши на 14.10.2013 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

Илия Илиев

Директор дирекция ФАОМДТ и председател на Комисията

 Официалният документ можете да изтеглите от тук

Обява - Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко градище, община Любимец”
Обява - Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко градище, община Любимец”

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко градище, община Любимец”

ОТНОСНО: Участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко градище, община Любимец”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко градище, община Любимец” ще се извърши на 15.10.2013 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

  

С уважение,

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията

Официалният документ можете да изтеглите от тук

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец”. - ВЪЗЛОЖЕНА
„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец”. - ВЪЗЛОЖЕНА
Пълният текст на документацията може да изтеглите от тук.
„Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец – Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец – Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000"- ВЪЗЛОЖЕНА
„Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец – Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец – Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000"- ВЪЗЛОЖЕНА

Пълният текст на обществена поръчка с предмет " Реконструкция и рехабилитация на общински междуселищна пътна мрежа HKV 2081 Любимец - Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец - Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000" може да изтеглите оттук

 Разяснение № 1 

Пълният текст на разяснението може да прочетете от тук 

 

 

 

Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра”- ВЪЗЛОЖЕНА
Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра”- ВЪЗЛОЖЕНА

 

Обществена поръчка с предмет: " Строителен надзор на обект: " Строителни и монтажни работи при изпълнение на обекти: "горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра" 

Пълният текст на документацията може да видите тук 

“Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „
“Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „

 

 Обществена поръчка с предмет: " Извършване на СМР със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. " Реконструкция и рехебилитация на улици в гр. Любимец", Обособена позиция 2. " Реконструкция и рехабилитация на улици " Васил Левски", "Капитан Петко Войвода" и "Шейново" в гр. Любимец, Обособена позиция 3. " Реконструкция и рехабилитация на улица " Христо Ботев" в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен" 

Пълният текст на обществената поръчка може да прочетете тук 

 

 Разяснение № 1 отностно Обществена поръчка с предмет: " Извършване на СМР със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. " Реконструкция и рехебилитация на улици в гр. Любимец", Обособена позиция 2. " Реконструкция и рехабилитация на улици " Васил Левски", "Капитан Петко Войвода" и "Шейново" в гр. Любимец, Обособена позиция 3. " Реконструкция и рехабилитация на улица " Христо Ботев" в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен" .

Пълният текст може да прочетете тук 

Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“- ВЪЗЛОЖЕНА
Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“- ВЪЗЛОЖЕНА

 

Пълният текст на документацията може да разгледате тук 

Решение за промяна по чл. 27а ал.3 от ЗОП

Пълният текст на решението за промяна  по чл. 27а ал.3 от ЗОП може да прочетете тук 

Разяснение № 1 относно обществена поръчка  "Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“

Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 Разяснение № 2 относно обществена поръчка  "Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“

Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

Оборудване на противопожарни депа в кметствата на 4 села- ВЪЗЛОЖЕНА
Оборудване на противопожарни депа в кметствата на 4 села- ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана с предмет:  

„Оборудване на противопожарни депа в кметствата на 4 села” финансиран по проект „Въвеждане на превантивни мерки противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Пълната документация може да изтеглите от тук:

Изграждане на минерализовани ивици- ВЪЗЛОЖЕНА
Изграждане на минерализовани ивици- ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана с предмет:  

"Изграждане на минерализовани ивици, финансиран по проект „Въвеждане на превантивни мерки противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Пълната документация може да изтеглите от тук:

Изграждане на лесокултурни прегради- ВЪЗЛОЖЕНА
Изграждане на лесокултурни прегради- ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана с предмет:

„Изграждане на лесокултурни прегради” финансиран по проект „Въвеждане на превантивни мерки противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Пълната документация може да изтеглите от тук:

Пълният текст на техническия проект за лесокултурни прегради може да видите тук 

Обществена поръчка с предмет:"Строителни и монтажни работи при обект: " Горски път на територията на Община Любимец с обща дължина 4388 метра"- ВЪЗЛОЖЕНА
Обществена поръчка с предмет:"Строителни и монтажни работи при обект: " Горски път на територията на Община Любимец с обща дължина 4388 метра"- ВЪЗЛОЖЕНА

 

Пълният текст на документацията може да разгледате тук 

Пълният текст на приложенията към документацията може да разгледате тук 

Разяснение №1 относно обществена поръчка с предмет:"Строителни и монтажни работи при обект: " Горски път на територията на Община Любимец с обща дължина 4388 метра"

Пълният текст на разяснението може да прочетете тук 

Строителен надзор на обект " Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, Община Любимец" - ВЪЗЛОЖЕНА
Строителен надзор на обект " Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, Община Любимец" - ВЪЗЛОЖЕНА

Обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект " Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, Община Любимец"

Пълната документация може да изтеглите от тук 

Строителен надзор на обект " Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец" - ВЪЗЛОЖЕНА
Строителен надзор на обект " Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец" - ВЪЗЛОЖЕНА

Обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект " Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец" 

 Пълната документация може да изтеглите от тук

"Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции"
"Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции"

 

 

Пълният текст на документацията за "Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции" може да изтеглите от тук 

 Разяснения отностно запитванията постъпили в Община Любимец  във връзка с обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции"

пълният текст на разяснението може да изтеглите от тук 

„Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Любимец”- ВЪЗЛОЖЕНА
„Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Любимец”- ВЪЗЛОЖЕНА

Обществена поръчка с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделски  земи в Община Любимец”.

Пълната документация можете да изтеглите от тук

 

Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, на туристически район Любимец, Ивайловград и Маджарово”- ВЪЗЛОЖЕНА
Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, на туристически район Любимец, Ивайловград и Маджарово”- ВЪЗЛОЖЕНА

Пълният пакет на документацията може да изтеглите от тук.

 Разяснения  № 1 относно Обществена поръчка с предмет: "Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, на туристически район Любимец, Ивайловград и Маджарово”

Пълният текст може да изтеглите от тук 

 

 Разяснения  №2  относно Обществена поръчка с предмет: "Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, на туристически район Любимец, Ивайловград и Маджарово”

Пълният текст може да изтеглите от тук

„Организиране на участия в събития и Организиране на събития по проект „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово” финансиран по ОПРР "- ВЪЗЛОЖЕНА
„Организиране на участия в събития и Организиране на събития по проект „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово” финансиран по ОПРР "- ВЪЗЛОЖЕНА
Пълният текст на документацията може да изтеглите от тук.
Ремонт капиталови разходи - ВЪЗЛОЖЕНА
Ремонт капиталови разходи - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмета на поръчката включва ремонт на кметство с.Лозен и помещения на общинска администрация - зала "Любимец", заседателна зала, отдел "УТ ОС СХД" и Информационен център - Местни данъци и такси.

Пълната документация може да изтеглите от тук

 

Публична покана за оценка на земеделски земи - ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана за оценка на земеделски земи - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Пазарни оценки на земеделски земи в землището на гр.Любимец, с.Г.Добрево, с.Оряхово, с.Васково, с.Йерусалимово, с.Лозен, с.М.Градище, с.Вълче поле, община Любимец

Прогнозно количество - около 266 броя оценки на земеделски земи

 

Пълната документация може да изтеглите от тук
Публична покана за оценка на земеделски земи. - ПРЕКРАТЕНА
Публична покана за оценка на земеделски земи. - ПРЕКРАТЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Пазарни оценки на земеделски земи в землището на гр.Любимец, с.Г.Добрево, с.Оряхово, с.Васково, с.Йерусалимово, с.Лозен, с.М.Градище, с.Вълче поле, община Любимец

Прогнозно количество - около 266 броя оценки на земеделски земи

 

Пълната документация може да изтеглите от тук

РЕШЕНИЕ за малка обществена поръчка
РЕШЕНИЕ за малка обществена поръчка
ВАЖНО !!!

Уважаеми кандидати, предоставената тук информация и документация е за ваше улеснение и предварително запознаване с тръжната процедура.

За спазване на чл. 10 от НВМОП, желаещите задължително трябва да закупят документите на хартиен носител от общинска администрация Любимец, стая № 13, всеки работен ден до обявения краен срок.

 

Пълната документация може да изтеглите от ТУК.

 

 

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-237 от 18.05.2011 г. 

 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Любимец, гр. Любимец, ул. "Републиканска" No 2,

За: Михаил Димитров - зам.кмет, стая № 9, РБългария 6550, Любимец, Тел.: 03751 8909, E-mail: m_dimitrov@lyubimets.org, Факс: 03751 7198

Място/места за контакт: гр. Любимец, Община Любимец

Общ адрес на възлагащия орган: www.lyubimets.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя Обществени услуги 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка "Корекция на р. „Селска”, с. Малко Градище, община Любимец"

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Строителство

 Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извършване на СМР за корекция на река "Селска" с. Малко Градище, община Любимец, която включва комбинация от дейности върху реката, свързани с предотвратяване на населеното място от наводнения, в това число: Цялостно почистване на коригирания участък на течението от растителност и отложени наноси; Възстановяване на нарушените участъци от съществуващата облицовка на коритото и подпорните стени от каменна зидария; Изграждане на корекция на реката в рамките на регулацията на населеното място. Корекцията е разделена на два участъка, които се свързват със съществуващата част на корекцията: - укрепване на бреговете на речното корито чрез изграждане на нови подпорни стени - укрепване на дъното на речното корито чрез поставяне на облицовка и дънни прагове - изправяне на локални меандри за осигуряване на добра проводимост на водата - осигуряване на достатъчен габарит на високите води чрез реконструкция на пешеходен мост При изграждането на корекцията ще се изпълнят следните съоръжения: Съоръжения за укрепване бреговете на речното корито - стоманобетонови стени Съоръжения за укрепване на дъното на коритото - дънни прагове изпълнени от стоманобетон и облицовка на дъното на речното коритото Възстановяване на пешеходен мост. Очаквани резултати: Извършена корекция на река Селска в участъка й на преминаване през село Малко градище, община Любимец - почистено корито от наноси и растителност - ремонтирани съществуващи подпорни стени на обрушените участъци - ремонтирана облицовка на дъното на разрушените участъци - изградени нови подпорни стени на предвидените участъци, свързани със съществуващата корекция - изградена облицовка на дъното на реката и дънни прагове - изправени малки меандри - отстранен и възстановен пешеходен мост с необходими габарити за преминаване на високите води на реката 

 

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 13.06.2011 г. Час: 16:00, стая № 13, сграда Община Любимец

 

 

Цена

50 BGN

 

 Условия и начин на плащане Сумата от 50 /петдесет/ лв. с ДДС, следва да бъде внесена в касата на Община Любимец или по банков път на следната сметка на Община Любимец IBAN - BG74UBBS80023300145633 BIC – UBBSBGSF ТБ „ОББ“ АД Любимец

Срок за получаване на оферти
20.06.2011 г. 16:00, деловодството на община Любимец

 

 Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.06.2011 г. Час: 14:00

 

Място
Община Любимец, ул. "Републиканска" 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

 

Възложител

Трите имена: Янко Борисов Кючуков

Длъжност: Кмет на община Любимец 

Обществена поръчка за "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в СОУ "Желязко Терпешев"
Обществена поръчка за "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в СОУ "Желязко Терпешев"

ВАЖНО !!!

Уважаеми кандидати, предоставената тук информация и документация е за ваше улеснение и предварително запознаване с тръжната процедура. За спазване на чл. 10 от НВМОП, задължително желаещите трябва да закупят документите на хартиен носител от общинска администрация Любимец, стая № 9, всеки работен ден до 16.00 часа на 21 декември 2010 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Строителство

 

Наименование, адреси и лица за контакт

 

Община Любимец, гр. Любимец, ул. "Републиканска" No 2,

За: Михаил Димитров, стая 9,

Република България

6550, гр. Любимец,

Тел.: 03751 8909,

E-mail: m_dimitrov@lyubimets.org,

Факс: 03751 7198

 

Място/места за контакт: гр. Любимец, Община Любимец

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

 

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

 

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

 

Наименование на поръчката, дадено от възложителя: „Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в СОУ „Желязко Терпешев” – гр. Любимец”

 

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата: Строителство


Място на изпълнение: СОУ „Желязко Терпешев” – гр. Любимец
 

Кратко описание на поръчката

 

„Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в СОУ „Желязко Терпешев” – гр. Любимец” За въвеждане на предписаните мерки за енергоефективност разработените инвестиционни проекти предвиждат изпълнението на следните строително-монтажни дейности: Основна сграда: a. Полагане външна топлинна изолация на стени – на всички ограждащи стени се прави външна топлоизолация, като около дограмата се прави обръщане b. Полагане на топлинна изолация на покрив - на таванската плоча се прави топлоизолация c. Полагане на топлинна изолация на под d. Подмяна на неподменената стара дограма с PVC – стъклопакет e. Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи f. Подмяна на отоплителна инсталация и изолиране на разпределителната мрежа g. Допълване на горивната база на нафта с такава и на газ - подмяна на единия нафтов котел от котелното помещение с газов h. монтиране на соларна инсталация за подгряване на вода Подобект: Изграждане на газово стопанство в двора на училището, където ще се съхранява запас от количество газ за удовлетворяване на енергопотреблението на цялата училищна база за определен период от време. Обект: Физкултурен салон 1 a. Полагане външна топлинна изолация на стени - b. Полагане на топлинна изолация от горната стена на стоманобетоновата плоча на покрива тип 1 c. Подмяна на старата дограма с PVC – стъклопакет d. Допълване на горивната база на нафта с такава на газ - инсталиране на отделен газов котел, с мощност, достатъчна за захранването на сградата на Физкултурен салон 1 Обект: Физкултурен салон 2 a. Полагане външна топлинна изолация на стени b. Полагане на топлинна изолация на покрива c. Подмяна на старата дограма с PVC – стъклопакет d. Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи e. Допълване на горивната база на нафта с такава на газ - инсталиране на отделен газов котел - с мощност, достатъчна за захранването на сградата на Физкултурен салон 2 При изпълнението на СМР на обектите следва да се спазват разработените инвестиционни проекти

 

Срок на изпълнение в месеци: 18

 

Срок за получаване на документация за участие: 21.12.2010 г. Час: 16:00

 

Цена: 50 BGN

 

Условия и начин на плащане: Сумата от 50/петдесет/ лв. с ДДС, следва да бъде внесена в касата на Община Любимец или по банков път на сметката на Община Любимец

 

Срок за получаване на оферти:  28.12.2010 г.  Час: 16:00

 

Срок на валидност на офертите: 90 дни

 

Условия при отваряне на офертите: 29.12.2010 г. Час: 14:00

 

Място: Община Любимец, ул. "Републиканска" No 2

 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

 

Комплекта документи може да изтеглите от тук.

Електронният вариант на работните чертежи ще получите при закупуването на документацията

 

Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен, банков кредит на Община Любимец в размер на 750 000 лв
Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен, банков кредит на Община Любимец в размер на 750 000 лв

 

 О Б Щ И Н А   Л Ю Б И М Е Ц  

 

УТВЪРДИЛ :……………….
Кмет на Община Любимец
инж.Я.Кючуков

 

Обществена поръчка с предмет : 
„Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен,  банков кредит на Община Любимец в размер на 750 000 лв.”   

 

открита процедура    

 

2010 

Пълната документация на обществената поръчка може да изтеглите от тук .

Обществена поръчка "Рехабилитация на улична мрежа в гр. Любимец и с. Малко градище"- ВЪЗЛОЖЕНА
Обществена поръчка "Рехабилитация на улична мрежа в гр. Любимец и с. Малко градище"- ВЪЗЛОЖЕНА

Община Любимец на основание чл.3, ал.2 от НВМОП 

 

 

ОТКРИВА

 

процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет

 

„Рехабилитация на улична мрежа в гр.Любимец и с.Малко градище” по проект №26/322/00081/23.10.2009 г.,

финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

 

Предмет на обществената поръчкаИзвършване на рехабилитация на шест броя улици с обща дължина 2402.02 м  на следните подобекти:

Подобект Улица „Струмица” о.т.339 - о.т.380, км 0+000 – км 0+306.28

Подобект „Улица „Дебър” о.т. 334 – о.т. 321, L=211.37 м”

Подобект „Улица „Патриарх Евтимий” о.т. 268 – о.т. 253, L=549.80”

Подобект „Улица „Хаджи Димитър” о.т. 267 – о.т. 469, L=751.59”

Подобект „Улица „Васил Друмев” о.т. 178 – о.т. 693, L=480.02”

Подобект „с.Малко градище улица „Мусала”  о.т. 202 – о.т. 114, L=102.96”  

Вид на процедурата – открит конкурс по НВМОП 

Място и срок за изпълнение на поръчката    Място на изпълнение на поръчката - община Любимец   

Срок за изпълнение на поръчката - до 30.09.2011 г.

Финансови условия:

1. Максимално допустима стойност – 1 421 458 лв. без ДДС.

1.1. Стойността на обществената поръчка е формирана на база КСС на проектанта.

2. Авансово заплащане:   10 % от стойността на договора

3. Условия и начин на финансиране:            

3.1. Разплащането за извършените строителни работи ще става по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, на основание издадена фактура от Изпълнителя и двустранно подписани протоколи за извършени СМР и акт образец 15 от страна на Възложителя и Изпълнителя, както следва:           

3.1.1. Първо междинно плащане – рехабилитация на ул.”Васил Друмев” и ул.”Струмица”.

3.1.2. Второ междинно плащане – рехабилитация на ул.”Патриах Евтимий” и ул.”Дебър”.3.1.3. Окончателно плащане – рехабилитация на ул.”Хаджи Димитър” и ул.”Мусала” - с.Малко градище. 

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в Критерий, показатели и методика за оценка на предложенията на участниците.

 

 

Документацията за участие в открития конкурс можете да изтеглите от тук .

 

Разяснения отностно запитванията постъпили в Община Любимец  във връзка с обществена поръчка с предмет: " Рехабилитация на улична мрежа в гр. Любимец и с. Малко градище" 

Отностно: Запитване от 11.08.2010 г. във връзка с открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:"Рехабилитазция на улична мрежа в гр.Любимец и с.Малко градище"

Във връзка с полученото на 11.08.2010 г. запитване, Ви правим следните разяснения:

В образеца на "Оферта" приложен в документацията т.13 гласи:
" 13. Настоящата оферта се представя в един оргинал и ...................( посочва се броя на копията) копията, като.........................( посочват се приложенията, които се представят и в електронен вид) приложенията се представят и в електронен вид."

Има се предвит и това, което кандидата представя: броя на копията и съответно това дали представя документи и в електронен вид. В документацията има изисквания за представяне на 1 оригинал и 2 копия на цялата документация и няма изискване за представянето и в електронен вид. Електронния вид не е задължителен.

Относно: Запитване от 13.08.2010 г. във връзка с открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Рехабилитация на улична мрежа в гр. Любимец и с.Малко градище"

Във връзка с получено на 13.08.2010 г. запитване, Ви правим следните разиснения:

Съгласно т.2.4. от "Изисквания към участниците" / минимални изисквания за технически възможности/ ще се считат, че Участникът е изпълнил минималните изисквания за технически възможности , ако е реализирал поне 5 /пет/ сходни с предмета на поръчката договори на стойност над 1 000 000 лв. / един милион / всеки за последните пет години, като за сходни с предмета на поръчката се считат договори за реконструкция / рехабилитация на улици и пътища по Оперативните програми, финансирани от Структорните, Кохезионния и други Европейски фондове и от Националния и от Общинския бюджет. 

Обявление във връзка с процедура "Предоставяне на услуги във връзка със създаване и въвеждане на ГИС за община Любимец"
Обявление във връзка с процедура "Предоставяне на услуги във връзка със създаване и въвеждане на ГИС за община Любимец"

  Във връзка с обявената открита процедура с обект „Предоставяне на услуги във връзка със създаване и въвеждане на географска информационна система за Община Любимец”, открита с Решение № РД-09-743/15.12.2009г. на Кмета на Община Любимец и публикувано обявление № 13 от 16.12.2009 г. в Държавен вестник, публикувано решение и обявление в регистъра на Агенция по обществени поръчки с уникален идентификационен номер 00604-2009-0005 и в официалния вестник на ЕС – 2009/S 244-349755 от 18.12.2009 г. и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП КАНИ представители на средствата за масова информация и представители на юридически лица с нестопанска цел да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 26.01.2010 г. от 16.00 часа в Община Любимец в сградата на Община Любимец, адрес: гр. Любимец, ул. Републиканска № 2

Обществена поръчка за изграждане на Географска информационна система
Обществена поръчка за изграждане на Географска информационна система

ВАЖНО !!!

Уважаеми кандидати, предоставената тук информация и документация е за ваше улеснение и предварително запознаване с тръжната процедура. Съгласно раздел 4.14 от Указанията, във връзка чл. 29 от ЗОП, документите на хартиен носител може да получите от общинска администрация всеки работен ден до 15 януари 2010 г. от 9.00 до 16.00 часа

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Община Любимец, ул. "Републиканска" № 2,
За: Михаил Димитров - зам. кмет в Община Любимец, Република България 6550, гр. Любимец, Тел.: 03751 7002,
E-mail:
m_dimitrov@lyubimets.org, Факс: 03751 8378
Общ адрес на възлагащия орган: www.lyubimets.org.

 

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

 

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

 

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

 

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности
Регионален или местен орган

 

 

 

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

 

 

 

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ

 

 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

 

II.1) Описание

 

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Предоставяне на услуги във връзка със създаване и въвеждане на географска информационна система за Община Любимец.

 

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7
Основно място на изпълнение: Република България, област Хасково, община Любимец гр. Любимец, ул. "Републиканска" № 2
Код NUTS: BG422

 

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Възлагане на обществена поръчка

 

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предоставяне на услуги във връзка със създаване и въвеждане на географска информационна система за Община Любимец. В изпълнение на обществената поръчка следва да изпълнят следните дейности: Дейност 1 – Доставка на ГИС софтуер Дейност 2 – Създаване на бизнес модeл за системата Дейност 3 – Събиране и структуриране на наличните данни Дейност 4 – Внедряване на наличните данни в системата Дейност 5 – Внедряване на структурираните данни от геодезически измервания Дейност 6 – Софтуерна поддръжка на системата Сроковете за завършване на отделните дейности от изпълнението на обществената поръчка са планирани от Възложителя, като крайният срок на изпълнение е 15 /петнадесет/ месеца от възлагане на поръчката, но не по-късно от 30.04.2011 г.
.
Пълната документация на обществената поръчка може да изтеглите от тук
Нов Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
Нов Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

Поради неявили се кандидати за участие в обявения конкурс за превоз на пътници, Община Любимец отново обяви Конкурс за превоз на пътници на територията на община Любимец, както следва:

 

 

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ,ОБЛАСТ ХАСКОВО

ул."Републиканска"№2 тел./03751/7002, факс 8378  

 

На основание чл.17 ал.4 от Наредба №2 на МТС, Решение №154 от 19.10.2009 г. и
Заповед № РД-09-701/23.11.2009 г. на Кмета на Община Любимец
  

ОБЯВЯВА  

КОНКУРС за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена Общинска транспортна схема и Областната транспортна схема от квотата на община Любимец в пакет.

Срок за изпълнение на превозите-5/пет/години.

 

Пълният текст на обявата може да изтеглите от тук.

Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ,ОБЛАСТ ХАСКОВО

ул."Републиканска"№2 тел./03751/7002,факс 8378  

 

На основание чл.17 ал.4 от Наредба №2 на МТС, Решение №154 от 19.10.2009г. и Заповед№РД-09-645/20.10.2009г. на Кмета на Община Любимец  

ОБЯВЯВА  

КОНКУРС за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена Общинска транспортна схема и Областната транспортна схема от квотата на община Любимец в пакет.

Срок за изпълнение на превозите-5/пет/години.

 

Пълният текст на обявата може да изтеглите от тук.

Обявление за малка обществена поръчка
Обявление за малка обществена поръчка

 

Изграждане на новопроектирани канализационни колектори по бул. "Марица " и бул. "Одрин" на територията на гр. Любимец. 

Пълният тест на обявлението може да видите тук

Изготвяне на технически инвестиционни проекти - ВЪЗЛОЖЕНА
Изготвяне на технически инвестиционни проекти - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обособени позиции: 1.Ремонт на спортна зала и прилежащ терен към нея в гр.Любимец. 2. Нова спортна площадка в с.Белица, община Любимец.

Пълната документация може да изтеглите от тук

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Любимец от 01.01-2013 г. до 30.04.2014 г. - ВЪЗЛОЖЕНА
Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Любимец от 01.01-2013 г. до 30.04.2014 г. - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Любимец от 01.01-2013 г. до 30.04.2014 

 

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Доставка на горива (бензин А-95Н, евро дизел 2 и газ пропан-бутан) - ВЪЗЛОЖЕНА
Доставка на горива (бензин А-95Н, евро дизел 2 и газ пропан-бутан) - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива (бензин А-95Н, евро дизел 2 и газ пропан-бутан) чрез покупка от търговските обекти (бензиностанции) на Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване седем дни в седмицата чрез карти за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на Община Любимец.

Пълната документация можете да изтеглите от тук

 

 

Ремонт на общински пътища, улична мрежа и съоръжения към тях на територията на община Любимец - ВЪЗЛОЖЕНА
Ремонт на общински пътища, улична мрежа и съоръжения към тях на територията на община Любимец - ВЪЗЛОЖЕНА

обявление за обществена поръчка

 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на общински пътища, улична мрежа и съоръжения към тях на територията на община Любимец.

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12-22-182/10.04.2013г. “Повишаване на капацитета на служителите на Община Любимец за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”... - ВЪЗЛОЖЕНА
Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12-22-182/10.04.2013г. “Повишаване на капацитета на служителите на Община Любимец за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”... - ВЪЗЛОЖЕНА

Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12-22-182/10.04.2013г. “Повишаване на капацитета на служителите на Община Любимец за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”

Пълната документация можете да изтеглите от тук

“СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”
“СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

Обявление за обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Решение за промяна на обществена поръчка с предмет:  “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”  

Пълният текст можете да изтеглите от тук

 

 РАЗЯСНЕНИЯ по въпроси зададени във връзка с  Обществена поръчка с предмет: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 

РАЗЯСНЕНИЯ 2  по въпроси зададени във връзка с  Обществена поръчка с предмет: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 

 РАЗЯСНЕНИЯ 3  по въпроси зададени във връзка с  Обществена поръчка с предмет: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

 Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

  РАЗЯСНЕНИЯ 4  по въпроси зададени във връзка с  Обществена поръчка с предмет: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

 Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 

 РАЗЯСНЕНИЯ 5  по въпроси зададени във връзка с  Обществена поръчка с предмет: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 РАЗЯСНЕНИЯ 6  по въпроси зададени във връзка с  Обществена поръчка с предмет: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ” - ВЪЗЛОЖЕНА
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ” - ВЪЗЛОЖЕНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Решение за промяна на Обществена поръчка с предмет:  „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”

Пълният текст можете да изтеглите от тук

 

Разяснения  № 1 относно Обществена поръчка с предмет:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАЛИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ“

 Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 Разяснения №2  относно Обществена поръчка с предмет:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАЛИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ“

  Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

  Разяснения №3  относно Обществена поръчка с предмет:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАЛИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ“

  Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

 Разяснения №4  относно Обществена поръчка с предмет:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАЛИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ“

  Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

  Разяснения №5  относно Обществена поръчка с предмет:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАЛИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ“

  Прикаченият файл можете да изтеглите от тук

Публична покана „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за община Любимец във връзка с изпълнение на договор № A12-22-182/10.04.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в адм-я на общ. Л-ц" - ВЪЗЛОЖЕНА
Публична покана „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за община Любимец във връзка с изпълнение на договор № A12-22-182/10.04.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в адм-я на общ. Л-ц" - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за община Любимец във връзка с изпълнение на договор № A12-22-182/10.04.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Любимец”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, посприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Обществена поръчка за “Извършване на строително-монтажни работи " - ПРЕКРАТЕНА
Обществена поръчка за “Извършване на строително-монтажни работи " - ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка с предмет:

“Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“, Обособена позиция 3. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен”

 

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Решение № РД - 09- 502 от 07.08.2013 г на Кмета на Община Любимец за прекратяване на обществена поръчка с предмет  “Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“, Обособена позиция 3. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен”

Пълният текст на решението може да прегледате тук 

 

Доставка на хранителни продукти. - ВЪЗЛОЖЕНА
Доставка на хранителни продукти. - ВЪЗЛОЖЕНА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец.

 

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Изготвяне на технологичен план за залесяване в община Любимец за кандидатстване по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи” - ВЪЗЛОЖЕНА
Изготвяне на технологичен план за залесяване в община Любимец за кандидатстване по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи” - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Изготвяне на технологичен план за залесяване в община Любимец за кандидатстване по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Наредба № 22 от 07.07.2008 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 Пълната документация можете да изтеглите от тук

Доставка на хранителни продукти 2012г. - ПРЕКРАТЕНА
Доставка на хранителни продукти 2012г. - ПРЕКРАТЕНА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на Община Любимец

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Изготвяне на технически проекти - ВЪЗЛОЖЕНА
Изготвяне на технически проекти - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

Предмет на поръчката е изготвяне на технически проекти за:  „Реконструкция и рехабилитация на улици"

Пълната документация можете да изтеглите от тук

 

Изготвяне на технически инвестиционни проекти - ПРЕКРАТЕНА
Изготвяне на технически инвестиционни проекти - ПРЕКРАТЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обособени позиции: 1.Ремонт на спортна зала и прилежащ терен към нея в гр.Любимец. 2. Нова спортна площадка в с.Белица, община Любимец

 Пълната документация може да изтеглите от тук

“Изготвяне на технически проект за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи с. Белица” и с. Георги Добрево, Община Любимец” - ВЪЗЛОЖЕНА
“Изготвяне на технически проект за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи с. Белица” и с. Георги Добрево, Община Любимец” - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Белица и с. Георги Добрево, Община Любимец.

 

Пълната документация може да изтеглите от тук

“Консултантски услуги по съгласуване и оценка на съответствието на технически проекти на обекти: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Белица и 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна . . . - ВЪЗЛОЖЕНА
“Консултантски услуги по съгласуване и оценка на съответствието на технически проекти на обекти: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Белица и 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна . . . - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обществена поръчка с предмет:  “Консултантски услуги по съгласуване и оценка на съответствието на технически проекти  на обекти: 1. Реконструкция на вътрешна  водопроводна мрежа с. Белица и 2. Реконструкция на вътрешна  водопроводна мрежа с. Георги Добрево, Община Любимец” и изготвяне на количествено стойностни сметки.”

 Пълната документация можете да изтеглите от тук

Консултантска услуга за изготвяне на проектно предложение, проверка и окомплектоване на пълна документация на проект. - ВЪЗЛОЖЕНА
Консултантска услуга за изготвяне на проектно предложение, проверка и окомплектоване на пълна документация на проект. - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изготвяне на проектно предложение, проверка и окомплектоване на пълната документация на проект "Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа НКV2081 Любимец - Белица от km 0+000 до km 5+800 и път НКV1082 Любимец - Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Белица и с. Георги Добрево” за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР.

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Оценка земеделски земи - ВЪЗЛОЖЕНА
Оценка земеделски земи - ВЪЗЛОЖЕНА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмета на поръчката е изготвяне на пазарни оценки на земеделски земи в землището на гр.Любимец, с.Г.Добрево, с.Оряхово, с.Васково, с.Йерусалимово, с.Лозен, с.М.Градище, с.Вълче поле, община Любимец

Пълната документация можете да изтеглите от тук

"Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на Община Любимец 2012-2013г." - ВЪЗЛОЖЕНА
"Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на Община Любимец 2012-2013г." - ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предметът на поръчката е изготвяне на технически проект за въвеждане на превантивни, противопожарни мерки в горския фонд на Община Любимец 2012 – 2013 г.. за кандидатстване на по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Изготвяне на технически проекти за аварийно-възстановителни работи на обекти, засегнати от наводненията през месец април-май 2012 г.- ВЪЗЛОЖЕНА
Изготвяне на технически проекти за аварийно-възстановителни работи на обекти, засегнати от наводненията през месец април-май 2012 г.- ВЪЗЛОЖЕНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изготвяне на технически проекти за аварийно-възстановителни работи на обекти, засегнати от наводненията през месец април-май 2012 г.

 Пълната документация можете да изтеглите от тук


Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.