Със Заповед № РД - 09-557, Кметът на община Любимец определя границите на районите и честотата на сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в регионално депо - Харманли на битовите отпадъци, подържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Любимец през 2018 година.

Повече подробности вижте в прикачения файл