На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС,  за изясняване на обществения интерес и изразяване на становища от заинтересувани лица за инвестиционно предложение: "Изграждане на хидро-мелиоративно съоръжение - система за капково напояване на изградено лозе 280,134  дка в имоти с номера: 

081008,081009,081011,081013,081014,081015,082002,082003,082004,082005,082007,082008,082009,082010,082011,082012,

082014,082015,082016,082017,082024,082026,082029,082030,082031,084002,084003,084004,084007,084008,084016,084017,

084041,084048,085001,085002,085003,085005,085006,085009,085010,085011,085012,085013,085015,085016, 

които се намират в местността “Солунджата  и Бишика” в землището на с. Оряхово, община Любимец, може да се запознаете с Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.