На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересуваните лица и обществеността, че Стефан Данаилов Стефанов от гр. Любимец, ул. "Зорница" №6, има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение за магазин за хранителни стоки, кафе-аператив и еднофамилна жилищна част" в новообразуван УПИ XXXIII, кв. 130А по плана на град Любимец, община Любимец, област Хасково   

     Мнения и становища по заявено инвестиционно предложение се приемат в "Център за информация и услуги на гражданите", пл. "Трети март", в 14-дневен срок от публикуване на обявата.