IMG 5561Балансиран, финансово обоснован и стабилен Бюджет 2018 на община Любимец. Това е заключението след организираното от кмета на общината Анастас Анастасов публично обсъждане на най-важния нормативен документ.  Разглеждането на проекта за Бюджет 2018 бе на 29 декември 2017 г. от 15.00 ч. в зала «Любимец“.

Бюджетът бе онагледен чрез мултимедия, от която ясно се виждаше разпределението на средствата по дейности и параграфи.

В хода на изложението стана ясно, че бюджетът на община Любимец за 2018 г. възлиза на 6 434 000 лв., от които като приходи за делегирани държавни дейности  ще постъпят  4 003 838 лв., а от местни  приходи 2 430 162 лв.

Сумата от данъчни приходи се предвижда да бъде 389 500 лв., а от неданъчни приходи, в които влизат приходи и доходи от собственост, общински такси и др. -  1 237 957 лв.

Разходите във функция „ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“  се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности: ,,Водоснабдяване и канализация”, за която са планирани 7 000 лв.; ,,Осветление на улици и площади» - 112 603 лв. - включва подмяна на осветителни тела за улично осветление, подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление; ,,Ремонт и поддържане на уличната мрежа”, с планирани 90 000 лв.; ,,Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с планирани 87 534 лв. - за текущи и аварийни ремонти на общински имоти и др.

Програмата на общината за извършване на капиталови разходи включва оборудване на Домашен социален патронаж с необходимия инвентар за новия кухненския блок, ремонт на помещения в Детска ясла Любимец, изграждане на водоснабдителен сондаж на детското заведение, ремонт на сградата на общинската болница, изграждане на видеонаблюдение и др. Извършването на всички дейности са на обща стойност 310 900 лв.

По проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, община Любимец ще получи 4 431 755 лв., от които 3 824 749  лв. ще бъдат осигурени от ДФ „Земеделие“ по проект “Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на ДГ ”РАЙ” в града и селата Малко Градище и Лозен, и проект ”Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в община Любимец“.

Мнения, препоръки и становища по темата все още могат да се изпращат и на електронната поща на община Любимец -  oba@lyubimets.org, както и да се подават в деловодството на общината, тъй като окончателното приемане на Бюджет 2018 от Общински съвет Любимец, ще бъде в края на м. януари 2018 г.