Списък на свободните пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд.

Приложение №1

Приложение №2