Приложения на докладна записка до Общински съвет - Любимец, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, и определяне на правила за ползването им на територията на общината. Приемане на годишен план за паша и задължения на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, и даване на съгласие за предоставянето им за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 година, по реда на чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ.

Списък на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ към 01.08.2015г.

Списък на регистрираните животновъдни обекти на територията на Община Любимец за 2015г.

Десет броя ортофото карти по землища на населените места на Община Любимец с отразени граници на имотите от ОПФ и граници на физическите блокове с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади в СИЗП: село Белица, село Дъбовец, село Георги Добрево, село Йерусалимово,село Лозен, град Любимец, село Малко градищесело Оряхово, село Васково, село Вълче поле.  

Справка за размера на средното годишно рентно плащане за стопанската 2013/2014г., за землищата на Община Любимец.

Проект на приложение №1 - пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване.

Проект на приложение №2 - пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване.

Проект на приложение №3 - Правила за ползването на общинските мери и пасища.

Проект на приложение №4 - Годишен план за паша на територията на Община Любимец за стопанската 2015/2016 година.

Проект на приложение №5 - Задължения на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.