На следващо редовно заседание на Общински съвет Кметът на Община Любимец Анастас Анастасов ще внесе за одобрение план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2016г. 

 

Пълният текст на план-сметката може да изтеглите от прикачения файл