В приложение №7 към чл.51 от ЗДБРБ за 2016г. са определени стойностните и натурални показатели на общината за делегираните от държавата дейности.

Бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджета на общината са формирани по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2015год. в приложение №6 към чл.50.

Бюджетът на Община Любимец за 2016год. възлиза на 6255 000лв. по приходите и разходите.

 

Повече подробности може да разгледате от прикачените файлове.