Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на всеки общински съвет са делегирани права да определя цените на услугите и правата, предоставяни от общината. На основание горепосоченото и в изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от ЗМДТ Общински съвет – Любимец е приел Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

Повече подробности може да видите в прикачения файл