Целите, които Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец си поставя през 2015 година и полага усилия за постигането им, са:

  1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени прояви.
  2. Осъществяване превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното поведение и противообществените прояви на подрастващите.
  4. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда.

 

Пълният текст на отчета може да изтеглите от тук.