Община Любимец на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, уведомява всички жители, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг за реализация на проект „Закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци и един брой сметосъбиращ автомобил за транспортиране на отпадъците до Регионалното депо в град Харманли” със следните параметри:

1. Предназначение    

     а/ закупуване на контейнери и кофи за битови отпадъци в т.ч.

       - метален контейнер/горещо поцинкован/, 1100литра   - 250бр.

        - пластмасов контейнер, 1100литра   - 150бр.

        - пластмасова кофа, 120литра   -  2 000бр.

     б/ закупуване на 1брой сметосъбиращ автомобил за транспортиране на отпадъците до Регионалното депо в град Харманли.

2. Стойност на проекта – 500 000лв./петстотин хиляди лева/.

3. Начин на финансиране – безлихвен заем от ПУДООС /МОСВ/ - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

4. Срок за погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит

5. Начин на обезпечаване – заем срещу запис на заповед.

      

       Срещата за обществено обсъждане ще се проведе в Зала Любимец от 15,30 часа на 25.02.2016год.

       Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

 

С уважение ,

инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ