Приложения на докладна записка от инж. Христо Иванов Желев - Заместник кмет на Община Любимец, относно: определяне на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, и определяне на правила за ползването им на територията на общината. Приемане на годишен план за паша и задължения на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, и даване на съгласие за предоставяне им за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 година, по реда на чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ.

Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2015/2016 година - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Home.aspx