Годишният план за развитие на социалните услуги е документ, определящ посоката на развитие на социалните услуги на територията на община Любимец, съобразен с приоритетите, заложени в Областна  стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково (2016-2020г.)

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Планираните за реализиране през 2017г. социални услуги са определени в съответствие с изготвения през април-юни 2015г. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Любимец, приет с Решение №591 от 02.06.2015г. на Общински съвет-Любимец, идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината. 

 

ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ВИЖТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ