gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Настоящата Наредба за определяне на обстоятелствата, реда за вписване и водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Любимец определя необходимите документи за служебно вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Любимец, наричан по-нататък „регистър”, както реда за вписване и воденето му.
(2) На служебно вписване в регистъра по реда на Наредбата подлежат общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Любимец.
(3) Регистърът е публичен и се поддържа от Община Любимец.