Проект

          Раздел I

           ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на  общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.

 

Пълният текст на наредбата може да изтеглите от тук.