Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Любимец, за периода 2016-2020 година

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена на основание чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. Програмата е динамичен и отворен документ, който може да бъде периодично допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение. Общинската програма за опазване на околната среда представлява целенасочено планиране на дейностите в областта на околната среда за периода 2016 – 2020 година. Тя е инструмент за постигане на подобрения в областта на околната среда. Програмата формира адекватна екологична политика на Община Любимец, в която се отчита влиянието на икономическите и социалните интереси в обществото и създава условия за устойчиво развитие на общността като цяло. Такова е и основното предназначение на Общинската програма за опазване на околната среда - да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази доброто състояние на околната среда.

Пълен текст на проекта на програмата.