Измененията в Закона за управление на отпадъците /обн. в ДВ, бр. 53/13.07.2012 г./ и подзаконовата нормативна база към него наложи изготвянето на изцяло нов проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Любимец.  

В Наредбата са определени правата, задълженията и отговорностите на кмета и общинска администрация, юридическите и физическите лица, по отношение управлението на отпадъците. В нея са заложени условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци. С новия проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Любимец се цели достигане на по-ефективна организация по третирането на отпадъците.

Пълен текст на проекта на наредбата. 

Мотиви към проекта на наредбата