На Вашето внимание е предоставена за разглеждане и обсъждане План-сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2017 г.

 

Пълният текст на Проекта може да видите от тук