gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

    ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ обхваща една от най-плодородните части на Тракийската низина. На юг и на север в нейната територия са разположени две от най-интересните в природно отношение родни планини - Източните Родопи и Сакар. Двете планини, както и свързващошо ги поречие на р.Марица, са от международно значение за опазване на голям брой световно застрашени видове.
Общо територията на общината е 335 кв.км., а населението 10 706 души.  Административен център на общината е гр. Любимец, където живеят над 8000 души, а останалите жители населяват девет села.
Общината има много добро транспортно-географско положение - тя  е кръстопът, който свързва Западна и Централна Европа с Близкия и Далечния Изток. Има четири защитени територии и една защитена зона по Програма "Натура - 2000". Близо до града, в източна посока, се намира едно от най - големите находища на блатно кокиче у нас. 
Община Любимец е разположена в югоизточната част на Южен централен регион и административно принадлежи към област Хасково. Селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково и създава заетост за голяма част от населението там. В областта съществуват изключително благоприятни почвено - климатични условия за отглеждане на голямо разнообразие от селскостопански култури и за развитие на зеленчукопроизводството. Няколко са общините в областта, за които селското стопанство е доминиращ отрасъл, сред които е и община Любимец.
Почвеният фонд на общината, заедно с водните и климатичните условия, предлага много добри възможности за развитие на земеделието. Съществуват добри условия за отглеждането на зърнени и технически култури, докато зеленчукопроизводството  е съсредоточено главно по поречието на река Марица. Климатичните условия в общината са особено подходящи за ранно зеленчукопроизводство.
Община Любимец е традиционно селскодстопанска община. В нея е възникнало най - голямото неформално и нерегламентирано тържище на селскостопанска продукция в Източна България.  Селскостопанските производители в община Любимец са майстори градинари, а през посдледните години в общината се наблюдава разширяване на площите със полиетиленови оранжерии, където предимно се отглеждат ранни домати и краставици.
С голямо значение сред социално - икономическите фактори за развитието и териториалната организация на зеленчукопроизводството са производствените традиции на населението в община Любимец. Зеленчукопроизводството е важен подотрасъл  на земеделското производство и неговото значение се обеснява с мястото на зеленчуковите култури като основна суровина за хранителната промишленост ( в частност и консервната ) и важно звено в международната търговия. Той има важно значение и за животновъдството, защото остатъците от преработката на зеленчуците и зелената маса се използват като ценен фураж.
Зеленчукопроизводството е интензивен отрасъл, който включва производството на зеленчуци, картофи и бостани. Зеленчуците са известни с богатото си съдържание на хранителни вещества.Наред с това зеленчукопроизводството е много трудоемък отрасъл, по доходност заема второ място след тютюнопроизводството сред селскостопанските култури.

Производството на зеленчуци става най - вече зеленчукови градини, но също така и в култивационни съоръжения и в полските сеитбообращения. Ето защо, технологиите на отглеждане на зеленчуковите култури са различни при различните условия на отглеждане.
Най - голям дял заемат доматите, пиперът, краставиците, лукът, зелето и картофите, които формират над 95% от стоковата структура на зеленчукопроизводството, като основна зеленчукова култура в община Любимец са доматите, краставиците и дините.
В структурата на селското стопанство в общината основното производство е на зърнени храни ( пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед ), които формират около 35% от приходите, следвани от  зеленчукопроизводството и тютюнопроизводството - с около 20% от приходите в селското стопанство, следван от лозарството и животновъдството.
Отглеждането на зеленчуковите растения в община Любимец се отличава с предварително производство на разсад.
По данни на общинската служба за земеделие в общината има около 400 дка. засети с неоранжерийни домати, 5200 дка. с дини, картофи - 200 дка., тикви - 200 дка., пъпеши - 800 дка.