gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Характеристиката на горския фонд, основните насоки за организация на горското стопанство и предвидените мероприятия засягат територията на горскостопански участък „Любимец" от лесничейство Свиленград.

Горите на горскостопански участък „Любимец" представляват по-големи и по-малки комплекси, разпръснати сред обработваемите земи в равнинно-хълмистата част на лесничейството. Естествената растителност е представена дървесните видове благун, дъб, цер, мъждрян, габър, бук. От храстовите растения са разпространени драка, глог и шипка. От създадените по изкуствен начин култури най-разпространени са черния, белия бор и ореха. По-рядко са използвани кедри, дъбове, шестил, бреза и др.

Общата площ на горскостопански участък „Любимец" е 26719 ха., от които залесени са 23422 ха, което представлява 87,7% от общата площ.

 

Разпределение на горската площ по групи гори и предназначение

Група гори по предназначение

Иглолистни

Широколистни

Всичко

Обща площ (ха)

В т.ч.

залесена (ха)

Обща площ ха

В т.ч.

залесена (ха)

Обща площ ха

В т.ч.

залесена (ха)

I. Гори със стопанско предназнач ение

4364,3

4004,8

19541,6

17146,7

23905,9

21151,5

1. Защитени гори

620,3

585,2

1802,9

1310,3

2423,2

1895,5

2.Рекреационни гори

185,6

181,3

150,2

145,8

335,8

327,1

а/ зелени зони

151,1

150,2

47,1

46,3

198,2

196,5

б/ курортни гори

-

-

-

-

-

-

в/ извънселски паркове

34,5

31,1

103,1

99,5

137,6

130,6

З. Защитени територии

7,1

7,1

37,2

30,4

44,3

37,5

а/ защитени местности

-

-

-

-

-

-

б/ природни забележителности

7,1

7,1

34,5

27,7

41,6

34,8

в/ истори­чески места

-

-

2,7

2,7

2,7

2,7

4. Други

-

-

10,7

10,7

10,7

10,7

II. Гори със специално предназначение

813

773,6

2001,0

1497,2

2814,0

2270,8

III.Горски пасища

-

-

-

-

-

-

ОБЩО

5177,3

4778,4

21542,6

18643,9

26719,9

23422,3

 По своето предназначение  23905,9 ха или 89,4% от площта на горскостопански участък „Любимец" са включени към групата гори със стопанско предназначение, а 2814 ха или 10,6% са в група гори със специално предназначение. Горски пасища няма на територията на горскостопанския участък. В структурата на залесените площи преобладават широколистните, които са 18 643,9 ха или 79,6% от общата залесена площа, а иглолинстните гори са 4778,4 ха и представляват 20,4%.

 В резултат на предвидените лесокултурни и лесовъдни мероприятия най-широко разпространение в горскостопански участък „Любимец" ще има благуна. По-ограничено участие от залесената площ ще имат акацията и летния дъб.

На територията на горскостопански участък „Любимец" има сравнително добри условия за събиране на диворастящи гъби и билки от жълт кантарион,  лайка, мащерка, глог и др. От естествено разпространените шипка, глог, дрян, калина и други, може да се събират диворастящи горски плодове.Точни добивни количества е трудно да се предвидят, тъй като годишния добив зависи от климатичните особености на годината.