gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

За плащане по банков път на Туристически данък: банкова сметка IBAN  BG21UBBS80028413873000; BIC-UBBSBGSF; наименованието на кодовете за вид плащане са: 442800-Туристически данък. 

Правно основание – чл.61р от ЗМДТ и чл.57,ал.1 от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец, приета от Общински съвет-Любимец (Наредба №14).

Допустим заявител –данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки.

Начин на заявяване – лично  в гр. Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата.

Подаване на декларация за облагане с туристически данък

Срок за изпълнение – веднага. Размерът на Туристическия данък е както следва: 

Категория 1 звезда0,60 леваза нощувка
Категория2 звезда0,80 леваза нощувка
Категория3 звезда1,00 леваза нощувка
Категория4 звезда1,00 леваза нощувка
Категория5 звезда1,00 леваза нощувка

 За плащане по банков път на Туристически данък:банкова сметка IBAN  BG21UBBS80028413873000;BIC-UBBSBGSF; 

наименованието на кодовете за вид плащане са: 442800-Туристически данък. 

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка според категорията, дължимия данък се внася от данъчно задължените лица до 15-число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 

 

Пълен текст на Декларацията.

Декларация по чл.61 р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък от 02.01.2014г