gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Изх. №3771/06.08.2014г.

Община Любимец на основание чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с решение №437 на Общински Съвет Любимец /ОбС/, прието с протокол №43 от 13.03.2014г. е изработен проект на Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ №000158, ЕКАТТЕ 24311, местност „Д24 Гробището” в землището на с. Дъбовец, Община Любимец. Чрез Заданието за ПУП–ПЗ се предвижда обединяване на ПИ №000138, ПИ №000139, ПИ №000141 и част от ПИ №000143, ЕКАТТЕ 24311, местност „Д24 Гробището” в землището на с. Дъбовец, с цел разширяване на съществуващия гробищен парк. Новосформираният поземлен имот е №000158. Предвижда се предназначението на новообразувания поземлен имот да е „за гробищен парк”.
Проектът и съпътстващата го документация се съхранява в дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП–ПЗ до Общинска Администрация Любимец.


Инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ