gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Изх. №4408#1/26.09.2014г.


Община Любимец на основание чл. 128, ал.2 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с решение №469 на Общински Съвет Любимец /ОбС/, прието с протокол №46 от 23.06.2014г. е изработен проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План /ПУП–ПП/ за „Външно електрозахранване до поземлен имот /ПИ/ №319014”, ЕКАТТЕ 24311, местност "СТ7 НАД СЕЛО", землище с. Дъбовец, Община Любимец. Проектът предвижда изграждане на електропровод от нов стълб №8, тип НЦ 250 в ПИ №000330 до ПИ №319014. Трасето преминава през ПИ №000330 – полски път; ПИ №154020 – нива; ПИ №319015 – друг ПИ за движение и транспорт.
Проектът и съпътстващата го документация се съхранява в дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Любимец.