gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №3837#2/20.10.2014г.


Община Любимец на основание чл. 128, ал.2 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с решение №498 на Общински Съвет Любимец /ОбС/, прието с протокол №49 от 31.07.2014г. е изработен проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на Поземлен Имот /ПИ/ №032006, ЕКАТТЕ 46574,  местност "ПОД ГРОБЕТО", землище с. Малко Градище, Община Любимец. Предвижда се поземления имот да е „за смесено предназначение”.
Проектът и съпътстващата го документация се съхранява в дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска Администрация Любимец.