gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №4405#1/20.10.2014г.


Община Любимец на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с решение №350 на Общински Съвет Любимец /ОбС/, прието с протокол №37 от 27.09.2013г. се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация /ПУП–ПР/ на ул. „Граф Игнатиев” с осеви точки 647-690 и УПИ-та, както следва: в кв. № 71 – УПИ ХХIII-1135, УПИ ХХII -1134, УПИ ХХ-1139, УПИ ХIХ-1140; в кв. № 74 – УПИ Х-1179, УПИ IХ-1185, УПИ VIII -1187, УПИ VII-1191, УПИ VI-1191, УПИ V-1193, по плана на гр. Любимец, Община Любимец, обл. Хасково, като регулацията минава по имотните граници.