gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Любимец за 2015 г.

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Любимец към 31 декември 2015 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Финансовият отчет на община Любимец за 2015 г. се заверява без резерви с обръщане на внимание.

Пълният вариант на одитния доклад може да разгледате от прикачения файл