gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-257#2/10.02.2015г.

Община Любимец на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка със Заповед №РД-09-028/20.01.2015г. на Кмета на Община Любимец е изработен проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на УПИ V-за КОО в кв. 171 по плана на гр. Любимец, като се преотреди в УПИ V-за агроаптека и КОО, склад за препарати за растителна защита и торове.
Проектът и съпътстващата го документация се намира в дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да се разгледа по всяко време на работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска Администрация Любимец.