gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници


2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението


2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки


2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат


2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.


2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца


2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат


2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина


2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година


2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес


2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение


2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина


2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


2132 Промяна в актовете за гражданско състояние


2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390 Установяване на наличие на българско гражданство

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)