gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Кметът на община Любимец инж. Ан. Анастасов направи публично представяне на Отчета за изпълнението на Бюджет 2014 г. Обсъждането бе на 9 март в зала „Любимец“, а организаторите презентираха отделните дейности и параграфи чрез мултимедия за по-ясно възприятие от присъстващите.

В хода на изложението стана ясно, че изпълнението на бюджета на община Любимец за 2014г. възлиза на 5 912 053 лв., от които за държавни дейности са изразходени 3 279 976лв., за местни 2 488 506лв. и дофинансиране на държавни дейности  за  сметка на  местни приходи 143 571лв.

Сумата на приходите с държавен характер е 3 279 976 лв., а получените целеви трансфери са 449 372лв. През изминалата година общината е получила 288 286 лв., с които е обезпечила последствията от стихийните  бедствия.

При приходите с общински характер изпълнението е в размер на 2 632 077лв. От тези средства имуществените  данъци са 315 526 лв., при които има 86% изпълнение; приходи и доходи от собственост - 171 302 лв. /74% изпълнение/, приходи от общински такси 748 504 лв. / 98%/. В общинските такси влизат и такса битови отпадъци, чиято сума е 470 383 лв. При нея изпълнението е 99%. Останалите приходи са приходи от глоби и от продажби.

Предоставените трансфери  по оперативни програми ”Регионално развитие”, ”Човешки ресурси” и Държавен фонд ”Земеделие” са в размер на 956 782лв.

В изложението си Кметът представи просрочените задължения на община към 31.12.2014г., които са  в размер на 295 736 лв. и просрочените вземания, на стойност 741 028 лв. Той разясни, че в тази сума влизат вземания, които общината не може да получи по никакъв начин и даде пример с отдавна закритото предприятие „Керама“. „ То не работи от години, но продължава да бъде заведено като данъчен обект и на него се трупат данък сгради и такса битови отпадъци. Такива като него има доста, но няма как да бъдат отписани от регистъра на МДТ, защото дефакто имат задължения към общината. Задълженията са от преди повече от пет години и реално са несъбираеми, но не могат да се изключат от програмата, няма основание“.

За 2014 г. средствата, които община Любимец получи от Европейския съюз по различни финансиращи програми, са 9 567 436 лв.