gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

eu

 

RChR

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”


 

Във връзка с кандидатстване за включване в проект„Нови възможности за грижа“, „Комисия за оценка и подбор на потребителите и личните асистенти“ при Община Любимец се произнесе с решение за всеки от кандидатите за лични асистенти.

На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете на комисията, са оформени крайните оценки на кандидатите.

Списъкът с класираните кандидати е предоставен на Вашето внимание!

Кандидат, който е получил крайна оценка по-ниска от 12 точки, не се одобрява за личен асистент.

Неудовлетворените от класирането кандидати за лични асистенти имат право в седем дневен срок, считано от 28.04.2015 г., да подадат възражения до „Комисия за разглеждане на жалби и сигнали“ при Община Любимец, с Председател Хр.Христозов – ет. 2, стая № 15 на ОбА.

Кандидатите, получили над 12 т., одобрени за лични асистенти и непреминали обучение по предишен проект, ще бъдат уведомени за предстоящо въвеждащо обучение.

Моля, кандидатите, пропуснали да посочат телефон за връзка да го направят в стая №10, ет.2 на ОбА.

 

 

Администратор на проекта

К. Манева                                                                                                

 

 С П И С Ъ К

НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(в низходящ ред)

1.

Веселина Ангелова Тананова - Иванова

 

26
2.

Василка Тодорова Писарева

 

26
3.

Златка Димитрова Анастасова

 

23
4.

Иванка Атанасова Ленкова

 

23
5.

Димитър Атанасов Димитров

 

23
6.

Петя Бойкова Димитрова

 

23
7.

Миланка Борисова Нашева

 

22
8.

Мариян Атанасов Кауков

 

22
9.

Снежана Тенева Вълканова

 

22
10.

Валентина Петрова Генева

 

22
11.

Мария Петрова Кошкова

 

22
12.

Люба Георгиева Тананова

 

22
13.

Живка Петрова Георчева

 

22
14.

Дялка Колева Янакиева

 

21
15.

Димитър Василев Димитров

 

21
16.

Георги Христов Димитров

 

21
17.

Тянка Милчева Петърчева

 

21
18.

Кадрие Юсеин Сали

 

20
19.

Фадиме Ариф Юсеин

 

20
20.

Христо Иванов Басмов

 

20
21.

Димитър Ангелов Лайлов

 

20
22.

Райна Иванова Гинева

 

20
23.

Костадинка Иванова Жишева

 

20
24.

Василка Иванова Атанасова

 

20
25.

Господин Недев Тодоров

 

20
26.

Кирилка Иванова Текелиева

 

20
27.

Мара Николова Спирова

 

20
28.

Елена Викторовна Георгиева

 

20
29.

Христинка Кирева Андреева

 

20
30.

Тюркян Хамдие Шефки

 

19
31.

Тодорка Павлинова Гюзелева

 

19
32.

Мариян Николов Русев

 

19
33.

Христоз Русев Делчев

 

19
34.

Албена Антонова Атанасова

 

19
35.

Дамянка Янева Трифонова

 

19
36.

Димитър Георгиев Колев

 

19
37.

Ана Наскова Самуилова

 

19
38.

Димитър Илиев Димитров

 

19
39.

Гина Петкова Ангелова

 

18
40.

Мария Христова Капитанова

 

18
41.

Маргарит Ангелов Станков

 

18
42.

Цонка Георгиева Кръстева

 

18
43.

Стоянка Георгиева Костова

 

18
44.

Йорданка Николова Димитрова

 

18
45.

Руска Иванова Арнаудова

 

18
46.

Захаринка Георгиева Хамалова

 

17
47.

Димка Ангелова Стоянова

 

17
48.

Елена Петрова Стефанова

 

17
49.

Ана Асенова Асенова

 

16
50

Златка Христова Кирилова

 

16
     
     
  НЕОДОБРЕНИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, /ПОЛУЧИЛИ ПО-МАЛКО ОТ 12 ТОЧКИ/  
1.

Иван Николов Шикиров

 

11
2.

Жана Сталева Катранджиева

 

11
3.

Стефан Димитров Караколев

 

10
4.

Желязка Петрова Димитрова

 

8
  НЕЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ЛА  
1.

Методи Георгиев Иванов

 

0
2.

Милка Сашева Ангелова

 

0
3.

Нина Стоичкова Прухлева

 

0
4.

Ганка Димитрова Асенова

 

0

                    

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: …….. /п/……..

(име,фамилия и  подпис)