gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

1656068453410

       Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани.

         Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок от 6 месеца. Тя включва последователно преминаване на следните етапи:

 • Начална военна подготовка,
 • Специална военна подготовка,
 • Изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

   На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания:

 • Да имат най- малко основно образование;
 • Да са годни за служба в доброволния резерв;
 • Да са физически и психически здрави за служба в доброволния резерв;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независи- мо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство от общ характер;
 • Да няма друго гражданство;
 • Да не навършва 40 години в годината на кандидатстване;
 • Да нямат премината военна служба,срочна служба или военна подготовка.

ПРАВА НА РЕЗЕРВИСТИТЕ

   Правоотношението по изпълнение на срочната служба в доброволния резерв възниква въз основа на договор,който се сключва с министъра на отбраната или с оправомощени от него длъжностни лица.

За времето на изпълнение на срочната служба резервистите:

 • Са със статут на военнослужещи;
 • Получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание.
 • Имат осигурено настаняване;
 • Защитени са от прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение за времето на обучение.
 • Имат право на 8 дни платен отпуск.

Краен срок за подаване на документите   06.07.2022 г.

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие – Хасково, ул. „Ком“ № 3,или на експерт Даниел Йорданов в Община – Свиленград „Военен отчет” стая 322.

Начало на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ07.09.2022г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Тел: 038/60 45 50