gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Инвестиционното предложение "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение на трайни насаждения - винени лозя в 47 имота в масиви 88 и 89, с обща площ от 367дка, в землището на с. Оряхово, общ. Любимец".

     На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с уведомление от Благой Веселинов Жечев – управител на „Любимец-02” ЕООД, гр. Пловдив, представяме на вниманието на обществеността от Община Любимец информация за инвестиционното намерение на възложителя.

 

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС 

Скица