gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Инвестиционното предложение "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение /система за капково напояване/" на трайни насаждения винени лозя в местност "Чанлъка", землището на гр. Любимец с обща площ от 142дка.

 

     На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с уведомление от Благой Веселинов Жечев – управител на „Любимец-02” ЕООД, гр. Пловдив, представяме на вниманието на обществеността от Община Любимец информация за инвестиционното намерение на възложителя.

  Информация за преценяване на необходимостта от О В О С.