gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Баланс на община Любимец до 31.12.2012 г. 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ АКТИВИ, ПАСИВИ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  КЪМ 31.12.2012 г.