gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“

 

 

ОТНОСНО: Участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“  ще се извърши на 16.12.2013 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

  

С уважение,

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията