gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове уведомява титулярите на жилищноспестовни влогове, включени в окончателния списък на граждани, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), че във връзка с обнародвания в Държавен вестник, бр.104/03.12.2013 г., Закон за изменение и допълнение на ЗУПГМЖСВ следва да имат предвид следното:

1.В чл. 4 се създава ал. 4 със следното съдържание: „Право по ал. 1 може да се осъществява и след одобряването на окончателните списъци по чл. 4.” Това означава, че титулярите на жилищноспестовни влогове, включени в окончателни списъци, т.е. тези определени за правоимащи могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до трета степен, включително по реда и при условията на ал. 2 и ал. 3 от същата разпоредба. Новите титуляри заемат мястото на прехвърлителя с съответния списък по чл. 7 от ППЗУПГМЖСВ със заповед на кмета на общината. Така одобрените заповеди за промяна на титуляри се изпращат съответно в Изпълнителен орган на Национален компенсационен жилищен фонд и клоновете на Банка ДСК ЕАД.

2.Съгласно § 4 в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищни влогове /обн., ДВ, бр.100 от 2008 г.; изм. Бр.44 и бр.99 от 2009 г./ в § 11, ал. 3 думите „в срок до 5 години от влизането в сила на този закон” се заменят с „в срок до 30 ноември 2016 г. включително”.Това означава, че без прекъсване е налице удължаване на срока за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждането на такова до 30.11.2016 г. включително. 

 

Инж.ХРИСТО ЖЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕСТНА КОМИСИЯ