gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ОПУ- ХАСКОВО

ЗАПОВЕД  9

Съдържание: Относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението на мост при км 0+525 по път III — 809 Любимец - Гопямата звезда", в участъка от км 0+000 до км 0+650.

 

Във връзка с възстановяване на технико-експлоатационното състояние на мост при км 0+525 над р. Марица на път 111 - 809, „Любимец - Голямата звезда", на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал.1 от Наредба № 3 / 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

    

ЗАПОВЯДВАМ:

 

От 31.01.2014г. до  30.06.2014г. въвеждам временна организация и безопасност на движението по път 111  809 Любимец - Голямата звезда", в участъка от км 0+000 до км 0+700, като движението се осъществява по обходен маршрут съгласно утвърден проект за ВОБД, както следва:

 • Път | - 8 „Харманли - Любимец" / посока Любимец - Харманли / - АМ „Марица" - ПВ Любимец" — път III— 809, „Любимец - Голямата звезда“;

 • Път I - 8 Любимец - Свиленград" - път II - 80, „Ново село - АМ .Марица" - ПВ „Свиленград" — АМ „Марица" - ПВ Любимец" - път 111 - 809, Любимец - Голямата звезда".

  1. „ОРС - Инфраструктура" ООД гр. София да постави необходимата вертикална сигнализация и да назначи със своя заповед длъжностно лице, което да отговаря за поддържането на ВОБД в съответствие със съгласувания проект.

  2. Комисия в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Рангел Камбуров - началник РПС - Свиленград

   ЧЛЕНОВЕ: 1. Представител на сектор „Пътна полиция"

   1. Представител на „ОРС - Инфраструктура" ООД

   2. Представител на строителния надзор,

    да приеме изградената ВОБД и ми представи протокол за въвеждането и в експлоатация.

   3. По един екземпляр от проекта за ВОБД и заповедите за въвеждането и поддържането на ВОБД да се съхраняват на обекта и при необходимост да се представят на контролните органи.

   4. Настоящата заповед отменя моя заповед №155/27.12.201Зг.

    Заповедта ми да се доведе до знанието на ОД на МВР гр.Хасково, Община Любимец, отдел „ИРД". РПС - Свиленград и „ОРС - Инфраструктура" ООД.

     

Контрол по изпълнението и възлагам на инж.Николай Велев — гл.експерт „Съоръжениния и БД" в отдел ИРД.

 

 

 

 

Директор ОПУ ХАСКОВО инж. Ж. Боговски