gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

     На основание чл.128б (2) от ЗУТ, Община Любимец, обл. Хасково съобщава, че е изработен ПУП - Парцеален план за обект: "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград, фаза 4.2. реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли - Свиленград".

        Пълният текст на обявлението е публикувано в Държавен вестник бр.14/18.02.2014г.

     Съгласно чл.128б (5) от ЗУТ в четиринадесет дневен срок заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проект за подробен устройствен план до общинска администрация гр. Любимец.