gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 Община Любимец на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложения, за поемане на дългосрочен дълг както следва: 

1. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „ Гласът на скалата”, Договор №РД-02-29-31 / 11.02.2014г., по Програма за трансгранично       сътрудничество между Република България и Република Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителната помощ ( ИПП ) от ,,Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  

- Начин на изразходване на дълга – проект „Гласът на скалата”. Проектът включва смяна на предназначението на съществуващата училищна сграда в село Малко Градище в туристически информационен център и туристическа база. 

- Стойност на дълга – до 200 000,00лв./двеста хиляди лева/.  

 - Срок за погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,        без такса за предсрочно погасяване.

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR, плюс максимална надбавка от 5,078% 

- Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху вземанията на Община Любимец, по Договор за безвъзмездна помощ №РД-02-29-31 /  11.02.2014г.       сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма.

Учредяване на залог върху постъпленията по сметка на Община Любимец, по която постъпват средствата по проект „Гласът на скалата” по Договор за безвъзмездна помощ №РД-02-29-31 / 11.02.2014г. Учредяване на залог върху собствените  приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг. 

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе в Зала Любимец от 17,00часа на 09.06.2014год. Писмени становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината  www.oba@lyubimets.org , както и в деловодството на общината.  

 С уважение, 

инж.Анастас Анастасов

Кмет на Община Любимец