gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№4045#2/04.09.2014г.

Община Любимец на основание чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с Решение №231 на Общински Съвет Любимец, прието с протокол №23 от 10.01.2013г., е изработен проект на Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на ПИ №157013, ЕКАТТЕ 24311, местност „СТ 1 ЕГРЕЦИТЕ” в землището на с. Дъбовец, Община Любимец. Предвижда се предназначението на поземления имот да е „смесено”.
Проектът и съпътстващата го документация се съхранява в дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП–ПЗ до Общинска Администрация Любимец.


Инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ