gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект на Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на ПИ №157013, ЕКАТТЕ 24311, местност „СТ 1 ЕГРЕЦИТЕ” в землището на с. Дъбовец, Община Любимец. 
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска администрация Любимец, стая №9 /Отдел УТ към дирекция "УТ ОС МДТ СХД", Площад "Трети март", №1/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.