gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Любимец съобщава на осно­вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за частично изменение на плана за регулация за транспортна техническа инфраструктура и съоръженията към нея с обхват: улица с о.т. 527 до о.т. 485; УПИ V-8 и УПИ І-5 в кв. 196, като регулацията мине по имотните граници на имот 2321 и имот 2336; УПИ І-1 в кв. 195, като регула­цията мине по съществуващата имотна граница; УПИ І в кв. 171, като се образува нов УПИ ІІ в кв. 171; улица с о.т. 483 до о.т. 478; УПИ І в кв. 169, като се образува нов УПИ ІІ в кв. 169. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Любимец.