gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен Устройствен План - Частично изменение на плана за регулация за транспортна техническа инфраструктура и съоръженията към нея с обхват: улица с о.т. 527 до о.т. 485; УПИ V-8 и УПИ І-5 в кв. 196, като регулацията мине по имотните граници на имот 2321 и имот 2336; УПИ І-1 в кв. 195, като регула­цията мине по съществуващата имотна граница; УПИ І в кв. 171, като се образува нов УПИ ІІ в кв. 171; улица с о.т. 483 до о.т. 478; УПИ І в кв. 169, като се образува нов УПИ ІІ в кв. 169.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска администрация Любимец, стая №9 /Отдел УТ към дирекция "УТ ОС МДТ СХД", Площад "Трети март", №1/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.