gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Изх. №5832#2/26.09.2014г.


Община Любимец на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план и специализирана план схема на "Южен обходен канал за дъждовни води гр. Любимец, Oбщина Любимец".
Трасето на обходния канал преминава през общинска публична собственост: имот №001186 – друг вид водно течение, имот №000322 – пасища и мери, стопанисвани от общината.
Сервитута, който създава канализацията, е ивица по оста на канализацията с ширина за Ф 800-1.40м, за Ф 1000-1.60м, за Ф 1200-1.80м и за открития канал 0.5м от външния контур по проект ВиК.
Площа на ограничението е както следва: 
  -За Ф 800-дължина 691м с площ - 967.40 кв.м.
  -За Ф 1000-дължина 986м с площ-1577.60 кв.м.
  -За Ф 1200-дължина 221м с площ – 398 кв.м.
  -За открит канал дължина-240.22 м. с площ-1416 кв.м.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Любимец.