gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрения Подробен Устройствен План - План за Застрояване /ПУП - ПЗ/ на УПИ VIII-1615, кв. 107a, гр. Любимец, Община Любимец.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с плана чрез прикачения файл.