gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрения Подробен Устройствен План - План за Застрояване /ПУП - ПЗ/ на УПИ I-2173, кв. 119, гр. Любимец, Община Любимец. 
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с плана чрез прикачения файл.