gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрения Подробен Устройствен План – План за Регулация /ПУП–ПР/ – частично изменение на плана за регулация за транспортна техническа инфраструктура и съоръженията към нея в кв. 195, кв. 196, кв. 171, кв. 170, кв. 169 и кв. 176 по плана на гр. Любимец.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с плана чрез прикачения файл.