gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

pojar

Със Заповед № РД-09-335/31.05.2021 г., Кметът на община Любимец нарежда да се предприемат поредица от действия, свързани с предотвратяване и гасене на евентуално овъзникнали пожари на територията на общината. 

Част от по-важните мерки са:

- Кметовете и кметските наместници на населените места да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и да се създаде организация за изпълнението й.                                                                    

          Ръководствата на всички земеделски кооперации, собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи

- Да организират изпълнението на изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

- Да предоставят в участък „ПБЗН”- Любимец схеми с разположение на засетите площи с житни култури, пожарозащитни ивици, пътища за предвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

- Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди и съоръжения селскостопанските машини.

- Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските   машини,   складове   за   зърно,   зърносушилните   и   фуражните площадки с участието на служители на участък „ПБЗН” – Любимец.

- Да организират извършването на ежедневни прегледи за техническото и противопожарното състояние на машините и съоръженията.

  1. При започване на жътвата:

       - да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 6 метра.

       - да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина най-малко 6 метра покрай пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа, горски насаждения, пчелини, гробища, а покрай железопътните линии, електрически стълбове и други най-малко 10 метра.

- Да осигурят трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

- Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.

- Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките, складовете и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа, и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съобщителна техника.

- Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите, и изораване на ивици с ширина 5 метра от външната страна на оградата.

- Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене.

- При оказване на помощ с жътвена и транспортна техника от други региони, да се уведомят съответните органи на участък „ПБЗН”-Любимец за извършване на проверка по обезопасяването й.

- Да изпълняват указанията на органите на участък „ПБЗН”-Любимец и им оказват съдействие при изпълнение на задачи свързани с пожарната безопасност.

 

Пълният текст на заповедта може да разгледате от тук.