gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Общинска служба „Земеделие” - Любимец

УВЕДОМЯВА

всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че на основание издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Любимец, ще се проведат в сградата на ОС”Земеделие” Любимец по следния график:

     На 17.08.2021г.

                             с. Дъбовец                                   

                             с. Васково           

                             с. Оряхово                                    

                            с. Йерусалимово

                             с. Белица                                      

                              с.Георги Добрево

На 18.08.2021г

с. Малко градище

с. Лозен                

гр.Любимец          

с. Вълче поле      

 

 

Димитър Пилчев /Началник ОСЗ/

Председател на комисиите